Brukermedvirkning

Brukermedvirkning på systemnivå

Åstveit Helsesenter har brukerrepresentanter fra LHL hjerneslag Ung Hordaland, Hordaland Parkinsonforening og Kreftforeningen i brukerutvalg. Brukerutvalg ved Åstveit helsesenter skal sikre brukermedvirkning på systemnivå, og det er tatt utgangspunkt i brukermedvirkningsprinsippene fra Helse Vest.

Brukermedvirkning på individnivå

Formålet er at pasienter ved Åstveit Helsesenter skal medvirke ved gjennomføringen av rehabiliteringsforløpet.

Et godt rehabiliteringsopphold starter med en samtale om hva som er målet med rehabiliteringen, og hva den enkelte pasient ønsker å oppnå under oppholdet på Åstveit helsesenter. Både pasient og personalet forbereder seg på dette før pasienten kommer.

Pasienter som henvises via primærhelsetjenesten, får tilsendt brev med innkalling til rehabiliteringsopphold og en brosjyre om mål og målsettingsarbeid. Pasienten skal ha notert ned noen tanker om dette i brosjyren før de kommer til oss.

Den første samtalen mellom pasient og faggruppene dreier seg om komme frem til Spesifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidfestete mål (SMART Mål).

Det samme gjelder for pasienter som henvises fra sykehuset.

Pasienten har erfaringer, kunnskap og innsikt, og dersom pasienten selv kan påvirke omgivelsene gjennom egne valg og ressurser, kan det styrke motivasjonen og bidra positivt til rehabiliteringsprosessen.

Dette ivaretas på følgende måte

  • Pasientene får utdelt individuelt tilpassete behandlingsplaner utarbeidet etter pasientens mål for oppholdet
  • Pasientene skal bli sett, hørt og respektert
  • Pasientene skal ha opplevelsen av imøtekommende helsepersonell som setter av tid og benytter vanlig og forståelig språk
  • Pasientene skal motta tilstrekkelig informasjon på en forståelig og god måte
  • Pasientene skal medvirke til sitt rehabiliteringsforløp som skal være tilpasset den enkeltes evner og behov
  • Dersom det er behov for det skal tolketjeneste benyttes
  • Pasienten skal få nødvendig tilrettelegging i forhold til eventuelle syns- og hørselsutfordringer.
  • Pasientene skal få opplæring i styrking av egne ressurser som setter dem i stand til å ta egne valg, og oppleve god mestringsfølelse
  • Pårørende skal oppleve å bli sett og ivaretatt

For pasienter med kroniske forløp og andre med behov for langvarige og koordinerte tjenester er individuell plan (IP) et viktig verktøy for å sikre god brukermedvirkning. Vi informerer om retten til individuell plan, og der det avdekkes behov for IP blir arbeidet med IP igangsatt fra oss.

Rehabiliteringstilbudet ved Åstveit helsesenter legger til rette for brukermedvirkning på individnivå. Rehabiliteringen skal være pasientens egen prosess hvor fagpersonene skal bistå. Dette betyr at pasienten skal være mer enn en tjenestemottager. Pasienten gis ansvar på egne premisser og settes i stand til å kunne ta egne vurderinger og oppleve respekt for sine valg.